Unregistered Member
sign up
 Login

Username or Email

Password

Forget Password?

Free Register

 Main Page
 Announcement
 Discussion
 Article
 Photo Album
 Market Place
 Sharing List
 Stateboard
 Member List
 Like
 Applications
 Sign-Up

Article

 DilaDellila • 13 years ago • 4,157 viewed


Perhubungan diantara manusia dengan alam sekitarnya. ffice ffice" />

Sebagaimana yang telah dihuraikan bahawa alam itu bukanlah maya atau bayangan. Alam itu adalah positif malahan dala perkataan sehari-hari alam itu disebut alam yang nyata.

Oleh sebab itu harus dipergunakan secara nyata pula untuk kebahagian manusia itu. Memakainya adalah menurut keupayaan masing-masing yang dimiliki oleh manusia itu.

Demikianlah pancaindera manusia itu secara langsung dan nyata mempergunakan alam yang nyata itu untuk keperluan jasmaninya dan kebahagiaannya selama manusia itu di atas dunia.

Dan berpijak kepada alam yang nyata ini pulalah fikiran itu sampai kepada idea dan abstrak. Rasa juga dapat dengan melalui alam itu sampai kepada abstrak, sungguhpun tidak dapat diperhitungkan.

Dan meyakini adanya alam yang nyata itu sebagai bukti dari adanya rahmat dari Al-Wahhab. Dengan demikian nyatalah bahawa alam itu adalah nyata. Kalau sekira alam itu maya maka tentulah hasil dari segala usaha manusia dalam mempergunakan tenaga yang ada padanya seperti pancaindera, fikiran, rasa dan keyakinan itu akan maya pula.

Kalau demikian halnya apakah dan bagaimanakah manusia itu akan memberi manfaat dari tujuannya?. Hanya dengan hidup yang nyata dalam manusia itu sanggup menentukan wujud hidup dan adanya itu secara nyata dan berusaha dengan nyata.

Selama hidupnya manusia itu berada diatas dunia, nyatalah betapa pentingnya dunia itu bagi manusia untuk hidup dan untuk akhirat.

Dunia itu penting juga ertinya buat manusia untuk mati, sebab segala sesuatunya yang bermanfaat baginya untuk dialam akhirat, tentulah selama hidup di dunialah harus diusahakannya. Untuk persiapan menghadapi masa yang akan datang, tentulah masa sekarang dipergunakan untuk persiapan menghadapi mati tentulah mesti masa hidup itu dipakai.

Oleh sebab manusia itu hidupnya diatas dunia dan dia berusaha diatas dunia maka dengan sendirinya pentinglah dunia ini ertinya terhadap akhirat bagi manusia itu.

Dengan demikian, maka nyatalah bahawa hidup itu bukanlah semata-mata untuk hidup sahaja tetapi hidup pun juga itu untuk mati.

Dunia ini adanya pun ialah kerana diadakandan yang mengadakan adalah Tuhan Yang Maha Kuasa. Tidak ada suatu pun juga di dalam alam yang ada kerana kemahuanmya sendiri atau ada dengan sendirinya. Malahan sesudah tuhan menciptakan alam ini tidaklah ada lagi yang baru. Apa yang terdapat di dalam dunia ini sekarang dan di masa akan datang hanyalah perubahan dari sesuatu yang telah ada atau materistik dari yang telah ada.

Bagaimana unsur pendidikan alam semula jadi dapat diserapkan?

Memandangkan degradasi alam semula jadi yang kian meningkat dan telah menimbulkan pelbagai isu seperti kemusnahan hutan, pencemaran, kesan rumah kaca, penipisan lapisan ozon, hakisan dan kepupusan spesies maka adalah penting untuk menyerapkan unsur pendidikan alam semula jadi.

Objektif pendidikan alam semula jadi.

Mendapat pengalaman, pengetahuan dan kefahaman asas mengenai alam semula jadi. Di samping itu memperolehi nilai untuk memupuk sikap yang positif, cintakan alam semula jadi dan bermotivasi untuk terlibat secara aktif dalam pemeliharaan alam semula jadi. Ini juga membolehkan kita memahami bahawa pembangunan negara harus diteruskan dengan menggunakan sumber-sumber semula jadi yang ada secara terancang.

Unsur pendidikan alam semula jadi.

Kegunaan dan faedah tumbuhan

Kegunaan dan faedah air

Kegunaan dan faedah hutan

Virtual Friends - Copyright © 2001-2018 Webber Dot My Solutions (002351632-A). All rights reserved