Unregistered Member
sign up
 Login

Username or Email

Password

Forget Password?

Free Register

 Main Page
 Announcement
 Discussion
 Article
 Photo Album
 Market Place
 Sharing List
 Stateboard
 Member List
 Like
 Applications
 Sign-Up

Article

 DilaDellila • 7 years ago • 8,203 viewed


Guru merancang dan melaksanakan pengajaran dan pembelajaran mengikut prinsip prinsip berikut:

a. Berdasarkan kurikulum kebangsaan, sukatan pelajaran, huraian sukatan pelajaran dan surat pekeliling ikhtisas;

b. Kandungan sukatan pelajaran diolah mengikut tahap pencapaian semasa, potensi dan kemajuan murid serta berlaku secara bersepadu;

c. Pendekatan, kaedah dan teknik dipelbagaikan dengan melibatkan murid secara aktif

d. Menghayati dan mengamalkan ilmu;

e. Menggunakan bahan-bahan sokongan yang relevan dan sesuai dengan tahap pencapaian, potensi dan kemajuan murid;

f. Guru dan murid bersedia dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek;

g. Mengurus bilik darjah secara efektif bagi menghasilkan iklim pengajaran dan pembelajaran yang kondusif;

h. Setiap murid diberi tugasan mengikut keupayaan dan kebolehan mereka;

i. Memupuk semangat jati diri, berdaya saing, perpaduan dan patriotisme; dan,

j. Membuat penilaian dan penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran secara berterusan.

Virtual Friends - Copyright © 2001-2018 Webber Dot My Solutions (002351632-A). All rights reserved