Unregistered Member
sign up
 Login

Username or Email

Password

Forget Password?

Free Register

 Main Page
 Announcement
 Discussion
 Article
 Photo Album
 Market Place
 Sharing List
 Stateboard
 Member List
 Like
 Applications
 Sign-Up

Article

 DilaDellila • 7 years ago • 8,915 viewed


Zakat Pendapatan

 • Adakah zakat pendapatan diwajibkan?
  Ya, diwajibkan.
 • Apakah pengertian zakat pendapatan?
  Menurut Prof. Dr. Yusuf al-Qaradawi dan Dr. Hussein Shahatah, zakat gaji dan pendapatan diistilahkan sebagai zakat Mal al-Mustafad iaitu zakat yang bersumberkan gaji dan pendapatan profesional. Ianya merupakan ganjaran perkhidmatannya dengan sesuatu majikan atau orang perseorangan atau institusi. Pendapatan tersebut merangkumi:
  1. Gaji
  2. Tunggakan gaji
  3. Pelbagai elaun (kenderaan, makan, mesyuarat)
  4. Pendapatan
  5. Lain-lain (termasuk bonus atau sesuatu yang boleh dikira sebagai pendapatan seperti royalti, sewa rumah dan lain-lain)
  6. Apakah dalil wajib zakat pendapatan?
  Firman Allah S.W.T yang bermaksud:
  “Wahai orang-orang yang beriman! Belanjakanlah (pada jalan Allah) sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebahagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya (lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat), padahal kamu sendiri tidak sekali-kali akan mengambil yang buruk itu (kalau diberikan kepada kamu), kecuali dengan memejamkan mata padanya. Dan ketahuilah, sesungguhnya Allah Maha Kaya, lagi sentiasa Terpuji.”

  Sabda Nabi Muhammad S.A.W. riwayat Ahmad yang bermaksud:
  “Tidak seorang pun yang bekerja untuk mendapatkan kekayaan dengan jalan haram kemudian ia membelanjakan padanya dan dengan harapan mendapat berkat daripadanya dan ia tidak bersedekah dengannya, dengan harapan ia akan diterima dan tidak pula ia tinggalkannya sebagai harta pusaka (sesudah ia meninggal) melainkan dia itu sebagai bekalannya ke neraka”
  (Riwayat Ahmad)
 • Apakah syarat wajib zakat pendapatan?
  Gaji dan pendapatan bebas wajib dikeluarkan zakat berdasarkan syarat-syarat berikut:
  1. Islam
  2. Merdeka
  3. Pemilikan sempurna
  4. Cukup nisab
  5. Haul
  6. Pendapatan halal
  7. Berapakah kadar zakat pendapatan?
  Kadar zakat pendapatan ialah sebanyak 2.5%.
 • Apakah sandaran yang mengatakan kadar zakat pendapatan sebanyak 2.5%?
  Kadar zakat pendapatan sebanyak 2.5% adalah berpandukan kepada kadar zakat emas. Ini kerana gaji dan pendapatan bebas itu diterima dalam bentuk mata wang/nilai wang.
  Saidina Ali r.a. telah meriwayatkan bahawa Nabi Muhammad S.A.W telah bersabda yang bermaksud:
  “Apabila kamu mempunyai 200 dirham dan telah cukup haul (genap setahun) diwajibkan zakatnya 5 dirham. dan tidak diwajibkan mengelurkan zakat (emas) kecuali kamu mempunyai 20 dinar (salah satu matawang zaman dahulu yang digunakan di negara Arab). Apabila kamu mempunyai 20 dinar dan telah cukup haulnya, diwajibkan zakatnya setengah dinar. Demikian juga kadarnya jika nilainya bertambah dan tidak diwajibkan zakat bagi sesuatu harta kecuali genap setahun.”
  (Riwayat Abu Daud)
 • Bilakah fatwa wajib zakat pendapatan di Selangor diwartakan?
  Ia telah diwartakan pada 9 Mei 2002 di bawah Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989 yang berbunyi:
  1. Zakat pendapatan hukumnya adalah wajib ke atas umat Islam.
  2. Semua umat Islam yang tinggal atau bekerja di Selangor hendaklah membayar zakat pendapatan kepada Pusat (Lembaga) Zakat Selangor.
  3. Adakah wajib qada zakat pendapatan sebelum tahun 2002?
  Tidak diwajibkan.
 • Bagaimanakah cara pengiraan zakat pendapatan ?
  Terdapat tiga garis panduan mengira zakat pendapatan sama ada:
  1. 2.5% atas jumlah pendapatan kasar setahun (jika pendapatan tersebut melebihi nisab) atau
  2. Membayar zakat setelah menolak perbelanjaan asas yang dibenarkan (berdasarkan kaedah penolakan yang dibenarkan) atau
  3. Membayar zakat setelah mengambil kira tanggungan sebenar.
  4. Bolehkah zakat dibayar jika sumber pendapatan wang tersebut adalah dari sumber haram? Apakah kategori sumber haram tersebut?
  Tidak wajib zakat kerana tidak memenuhi syarat wajib zakat. Menurut ulama, harta yang di perolehi dari sumber yang haram adalah haram. Sabda Rasulullah S.A.W. yang bermaksud:
  “Allah tidak menerima sebarang sedekah dari sumber yang haram.”
  (Riwayat Imam Muslim)
 • Bolehkah zakat dibayar jika sumber pendapatan wang tersebut adalah dari sumber yang syubhah?
  Tidak wajib zakat kerana ia termasuk sumber haram.
 • Adakah pendapatan daripada nyanyian dan lakonan dikenakan zakat?
  Sekiranya nyanyian dan lakonan sesuai dengan hukum syarak, maka wajib dikeluarkan zakat.
 • Mengapakah keperluan asas seperti rumah, kereta, bil-bil dan tanggungan lain tidak diambil kira dalam taksiran zakat pendapatan?
  Sekiranya pengiraan zakat pendapatan akan mengikut haddul kifayah baru, maka keperluan-keperluan asas telah diambil kira.
 • Saya akan melanjutkan pelajaran ke luar negara dan mendapat gaji penuh. Persoalannya, adakah saya perlu membayar zakat pendapatan untuk gaji tersebut? Bagaimana dengan elaun pengajian yang diterima di luar negara?
  Elaun dan gaji akan dikira seperti zakat pendapatan dan dikenakan zakat.
 • Saya memiliki beberapa rumah sewa di sekitar Shah Alam. Adakah saya wajib mengeluarkan zakat hasil daripada kutipan sewaan, sedangkan pada masa yang sama saya juga perlu membayar hutang rumah kepada bank semasa pembelian rumah tersebut?
  Hanya lebihan daripada baki sewa akan dimasukkan dalam kiraan pendapatan lain. Contohnya:
  Contoh Pengiraan:
  Kutipan sewa rumah sebulan: RM 1,000
  Bayaran ansuran bank sebulan: RM 800
  Baki daripada sewaan: RM 200
  Hanya nilai dari baki sewaan iaitu RM 200 sahaja yang perlu dimasukkan di dalam pengiraan zakat pendapatan.
 • Adakah perbelanjaan untuk perkahwinan boleh dikira sebagai penolakan di dalam pengiraan zakat pendapatan?
  Boleh untuk tahun semasa
 • Adakah bayaran bulanan (nafkah) saya kepada bekas isteri saya sebanyak RM700 sebulan (RM8,400 setahun) boleh diambil kira sebagai tolakan dalam kiraan zakat pendapatan?
  Untuk isteri dibolehkan mengikut tempoh edah tetapi untuk anak-anak mengikut haddul kifayah.
 • Jika saya dan isteri kedua-duanya menanggung anak-anak bagaimana cara penolakan untuk perbelanjaan mereka? Bolehkah dibahagikan kepada dua?
  Boleh dibahagikan sama rata mengikut haddul kifayah.
 • Saya merasakan penolakan untuk diri, isteri dan anak-anak adalah terlalu sedikit berbanding dengan perbelanjaan sebenar, memandangkan semua harga keperluan harian meningkat. Adakah kadar penolakan tersebut boleh ditambah mengikut keperluan sebenar?
  Boleh ditambah mengikut perbelanjaan sebenar.
 • Apakah sandaran yang dibuat oleh LZS yang menjadikan jumlah penolakan isteri, anak-anak dan diri di perolehi dengan jumlah RM 3,000, RM 1,000 dan RM 8,000? Adakah sebarang kajian telah dibuat? Atau sekadar mengikut LHDN?
  Ianya adalah merujuk kepada Haddul Kifayah semasa.
 • Saya tidak pernah membayar zakat pendapatan sejak mula bekerja pada tahun 1999, dan saya juga sudah tidak ingat mengenai gaji dan perbelanjaan saya, oleh itu bagaimana untuk saya membayar zakat?
  Tidak diwajibkan.
 • Sekiranya saya membayar SOCSO, adakah ia termasuk dalam kategori “perbelanjaan yang di benarkan untuk di tolak”, memandangkan hanya KWSP sahaja yang di benarkan untuk di tolak?
  Boleh ditolak
 • Kenapa ada perbezaan di setiap negeri di dalam menentukan zakat pendapatan itu wajib atau tidak?
  Di peringkat kebangsaan, zakat pendapatan telah diputuskan sebagai suatu kewajipan tetapi perlaksanaannya berbeza mengikut pentadbiran Majlis Agama Islam Negeri.
 • Apakah perbezaan di antara zakat pendapatan dan zakat wang simpanan?
  Zakat pendapatan dilihat puncanya dari gaji, elaun, bonus, pendapatan sampingan dan hasil-hasil lain yang boleh diertikan sebagai pendapatan. Adapun zakat wang simpanan dilihat puncanya dari wang yang disimpan sahaja.
  Zakat wang simpanan dikenakan pada jumlah terendah yang mencecah nisab semasa, sementara zakat pendapatan dikenakan kepada jumlah yang berbaki selepas dibuat penolakan terhadap perbelanjaan asasi.
 • Adakah wajib bagi seseorang itu mengeluarkan zakat hasil dari kutipan sewaan rumah yang dimilikinya?
  Zakat wajib dikeluarkan setelah memenuhi syarat zakat pendapatan.
 • Bolehkah saya membayar zakat pendapatan secara ansuran dan melebihi dari tempoh satu tahun?
  Harus membayar zakat secara beransur dalam masa satu haul. Jika melebihi haul ia dianggap qada’.
 • Saya wajib membayar zakat pendapatan tetapi pada akhir tahun wang telah habis digunakan. Adakah saya masih wajib membayar zakat pendapatan?
  Wajib dibayar zakat tersebut secara ansuran sehingga habis haul.
 • Bagaimanakah untuk mengira zakat bagi wang pencen yang diterima setiap bulan?
  Mengikut kaedah zakat pendapatan.
 • Adakah zakat yang dikeluarkan daripada KWSP dibayar menggunakan wang KWSP atau sumber wang lain?
  Zakat tersebut boleh dibayar menggunakan daripada mana-mana sumber wang yang halal.
 • Virtual Friends - Copyright © 2001-2018 Webber Dot My Solutions (002351632-A). All rights reserved